Провеждане на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

ВАЖНО! СРОЧНО!

 

Изх. № РУО1 – 30565/21.09.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/20.09.2021 г., с вх. № РУО 1-30166/20.09.2021 г., относно продължаването на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ви уведомявам, че в края на месец септември стартират нови обучения, предназначени за учители, по прилагане на скрининг теста за деца на възраст от 3 г. до 3 г. и 6 мес. за идентифициране на риск от обучителни затруднения.

Обученията ще се осъществят в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” № 7, София. Продължителността на обученията е тридесет и два академични часа, (шестнадесет – присъствени и шестнадесет – дистанционни), за което на всеки преминал обучението учител ще бъдат присъдени 2 квалификационни кредита.

Обученията ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните изисквания в групи от 20 до 25 обучаеми.

Предвид ограничения брой места в обученията следва да се включат учители от детски градини, в които няма нито един или има само един обучен учител за прилагане на теста, както и от детски градини, в които няма назначен психолог.

Допълнително ще бъдете уведомени за точната дата на стартиране на обучението.

 

С оглед гореизложеното, в срок до 12:00 часа на 24.09.2021 г., следва да определите по един учител за участие в обучението с подаване на заявка чрез попълване на електронен формуляр на адрес https://forms.gle/ouAAsctoTKE7e517A, при спазване на посочените по-горе изисквания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД