Провеждане на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

ВАЖНО! СРОЧНО!

Изх. № РУО1-28546/04.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28468/04.10.2019 г. относно стартиране на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца, Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката организира обучения за учители от столични държавни и общински детски градини по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Обученията ще се проведат в периода 14.10.2019 г.–19.10.2019 г. и 24.10.2019 г.–26.10.2019 г. в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №58, ет 2 и ет 3, Зала ПрожектЛаб.

С оглед гореизложеното, в срок до 15:00 часа на 08.09.2019 г., следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да определите по един учител от всяка детска градина (директорите на детски градини, в които няма обучен педагогически специалист за прилагане на скрининг теста определят ДВАМА учители) за участие в обучението с подаване на заявка чрез попълване на електронен формуляр на адрес https://forms.gle/6HvZnGJRPbj2pBRE9

Детските градини, които са подали заявки за скрининг теста през месец август 2019 г., трябва да подадат нова заявка!

Напомням, че провеждането на ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата е Ваше задължение, съгласно член 8 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град/