Провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация“ 2020

Изх. № РУО1-32018/12.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. РУО1-31801/11.11.2020 г. относно изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020 г. Ви уведомявам, че  Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование отлага провеждането на планираните за месец ноември и декември 2020 г. обучения на учители по математика и по учебни предмети от природни науки на тема „Методи за оценяване в международно изследване PISA 2022“, поради влошената епидемиологичната обстановка в страната.

Моля да информирате педагогическите специалисти в повереното Ви училище, в случай, че са участници в тези обучения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД