Провеждане на обучения по НП „Квалификация“ 2021 за психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-14093/05.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14017/05.05.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2021 г., в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за училищни психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

Обученията ще се осъществят в сградата на НЦПКПС – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I № 7 от 09:00 часа  до 17:30 часа, с подсигурени обяд и вечеря, без нощувка. За сметка на изпращащата страна ще бъдат единствено разходите за транспорт на обучаемите. Във връзка с предприетите национални мерки за борба с COVID-19, обучението ще бъде организирано при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки, съгласно заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Всеки квалификационен курс ще бъде с продължителност от 16 академични часа и участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит.

Бланките на удостоверение се попълват онлайн, на следния адрес: https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=29348

Моля да информирате педагогическите съветници и психолозите в повереното Ви училище, които в срок до 11.05.2021 г. следва да направят заявка за участие чрез попълване на  приложения формуляр-списък и да го изпратят на адрес: [email protected]

Моля да имате предвид, че местата за София-град са 24 и при достигане на определената квота заявки над този бройка няма да се приемат.

 

Приложение:

  1. Списък за обучение на психолози и педагогически съветници от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

инж. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-826/19.04.2021 г. на началника на РУО – София-град)