Провеждане на обучения по проект BG05M9OP001-3.014-0001 „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“

Срочно!

Изх. № РУО 1-30061/ 22.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с вх. № РУО 1- 30047/ 22.10.2019 г. Ви уведомявам, че по проект BG05M9OP001-3.014-0001 „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“ ДАЗД организира обучения на заинтересовани институции по темата на проекта.

Обученията ще бъдат проведени в периода от 30.10.2019 г. до 06.12.2019 г., с продължителност 2,5 дни всяко. Място на провеждане – Център за образование, наука и култура „Проджект Лаб“, бул. „Мария Луиза“ № 58.

В обученията могат да се включат директори, заместник-директори, учители, педагогически съветници и психолози от столичните училища. Всеки участник, преминал обучението, ще получи сертификат.

Разпределението на участниците по групи ще бъде направено от ДАЗД.

С оглед гореизложеното моля да заявите Вашето участие в срок до 24.10.2019 г. на приложения линк:

https://docs.google.com/forms/d/1X7gUQh13K16AjmU_ULSrmUTJ5CFhMQywHTVkhjB2tLg/edit

След формиране на групите ще бъдете уведомени от ДАЗД за времето на обучение на съответната група, в която има включени педагогически специалисти от повереното Ви училище.

Приложение: Учебна програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2339/ 21.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)