Провеждане на обучения – учители по МАТЕМАТИКА от НЦПКПС

Изх. № РУО1-37159/11.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37033/10.11.2021 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г. съвместно с ИМИ на БАН ще проведе обучение на учители по математика на тема „Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап“.

Обученията ще бъдат с общ хорариум от 16 академични часа  и ще се проведат дистанционно, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 23.11.2021 г. (4 учебни часа от 14:00 ч. до 17:30 ч.) и на 24.11.2021 г. (4 учебни часа от 14:00 ч. до 17:30 ч.),  съгласно заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Всеки обучаем ще получи линк за достъп до обучителната платформа BigBlueButton, както и допълнителни указания, и материали за провеждане на онлайн обучението. Основно изискване към участниците е да разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет. Дистанционното обучение ще се извърши изцяло в онлайн среда, без да е необходимо присъствието на обучаемите в сградата на НЦПКПС. За участието си в обученията педагогическите специалисти ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит.

Моля да запознаете учителите по математика в повереното Ви училище с писмото и  в срок до 16.11.2021 г. да изпратите попълнен приложения формуляр на определените от Вас учители за участие в обучението на адрес: [email protected]

Моля да имате предвид, че броят на обучаемите за София-град е 20 педагогически специалисти. При достигане на този брой и невъзможност за включване на Ваши учители в групата ще бъдете информирани.

 

Приложение:

  1. Формуляр-списък за обучение на учители по математика в периода 23-24.11.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД