Провеждане на обучениe на педагогически съветници и психолози по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1-32529/22.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-406/20.11.2019 г., с вх. № РУО 1- 32493/20.11.2019г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 02 до 06 декември 2019 г. предстои обучението на педагогически съветници и психолози на тема „Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социалните и граждански компетенции“ с продължителност 16 академични часа.

Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средставата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Обучението ще се проведе в две групи, както следва:

  • 4 участници от София-град в периода от 02 до 04 декември 2019 г., с начало на 02.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 04.12.2019 г. до 12:30 ч.
  • 8 участници от София-град в периода от 04 до 06 декември 2019 г., с начало на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 06.12.2019 г. до 12:30 ч.

Моля, да запознаете педагогическите съветници и психолозите от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за РУО – София-град общият  брой участници за двете групи е 12, плюс 2 резервни бройки.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят само една от приложените форми  до 10:00 ч. на 26.11.2019 г. , както следва:

  • За групата от 02 до 04 декември 2019 г. на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv72pWhUj0BENd7IJZa_eXwdIlv0vWtwgyOO2LNZjR1xqWjg/viewform?usp=sf_link

  • За групата от 04 до 06 декември 2019 г.на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhgJ6nWLDXGopDu8qvnwaWbhQzHh48onRp-iA49EsIp2IFA/viewform?usp=sf_link

Моля да имате предвид, че при достигане на определения за София-град брой обучаеми педагогически специалисти формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД