Провеждане на обучениe на учители по философия и история и цивилизации на тема „Обучение за осмисляне на връзките между националните и общоевропейските ценности“ по Национална програма „Квалфикация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1-33937/06.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-434/05.12.2019 г., с вх. № РУО 1- 33873/05.12.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Тематично направление – 4.1.3. Образование и ценности, Мярка IV – „Формиране на национални и общоевропейски ценности“, в периода от 12 до 14 декември 2019 г. предстои обучение на учители по философия и история и цивилизации на тема „Обучение за осмисляне на връзките между националните и общоевропейските ценности“ с продължителност 16 академични часа.

Обучението започва на 12 декември от 14:00 часа и продължава до 12:30 часа на 14 декември 2019 г. Лектори са проф. Димитър Денков и проф. Мария Стойчева от СУ „Св. Кл. Охридски“.

Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Във връзка с изискване на СУ „Св. Кл. Охридски“ относно издаването на удостоверения от проведеното обучение е необходимо участниците да представят преди започването му копие от дипломата за завършено висше образование.

Моля да запознаете учител по философия или история и цивилизации от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за София-град определеният брой участници е 4.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до 10:00 ч. на 10.12.2019 г. на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc516KZ60iJZ6DqOmNUj-Zw9A5-BzxaDfMODb7cOK8vLSTmAw/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че след достигане на определеният за София-град брой учители формата за регистрация ще бъдe затворена.