Провеждане на общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Изх. № РУО1-1641/ 19.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-15/ 19.01.2024 г., вх. № РУО1-1611/ 19.01.2024 г., Ви уведомявам, чe изпитните материали за провеждането на общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас след 8:30 ч. на 20.01.2024 г. ще са достъпни в електронната платформа competitions.mon.bg. Достъпът до изпитните материали в платформата се осъществява с потребителското име на училището в edu.mon.bg (код по админ @ edu.mon.bg ).

При непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на общинския кръг на олимпиадата по графика, определен с Приложение № 1 към заповед № РД09-2049/28.08.2023 г., изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, директорът може да определи друга дата за провеждане на общинския кръг, но не по-късно от 5 работни дни. Съгласно регламента на олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2023/2024 година, при направена промяна в графика за провеждане на общинския кръг „изпитният материал се разработва от училищна комисия по аналогия на темата и формата, създаден от националната комисия за този кръг“.

За осигуряване безпроблемно провеждане на олимпиадата е необходимо да направите проверка за достъпа до платформата в деня преди провеждането на олимпиадата.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на критериите при оценяване на писмените работи на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД