Провеждане на общински и областен кръг на XIV Национална олимпиада по гражданско образование

Изх. № РУО1-3259/26.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по Гражданско образование, Ви уведомявам, че:

І.  Олимпиадата по Гражданско образование  ще се проведе в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 07.03.2021 г.
  • Областен – до 19.03.2021 г.
  • Национален – 09.05. – 11.05.2021 г.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I – IV; V – VIII; IX – XII клас. Проектите се оформят в обем до 12 стандартни страници. Учениците от трета възрастова група трябва да представят своя проект и на електронен носител.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

  1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента на олимпиадата по Гражданско образование. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се предават на училището – координатор. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат авторът/ите.
  2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата по Гражданско образование и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента на олимпиадата по Гражданско образование, като до участие на Областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най – малко 75 точки от максималния брой 100 точки.
  3. В срок до 09.03.2021 г. училищната комисия изготвя протокол с резултатите на явилите се ученици и техните резултати по класове и протокол с резултатите на учениците, предложени за участие в Областния кръг на олимпиадата по гражданско образование.
  4. Училище-координатор на олимпиадата по Гражданско образование е 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район „Възраждане“, бул. „ Христо Ботев“ № 63 /вход от ул. „Софроний Врачански“/. Директор на училището е д-р Нели Киркова – Костова.
  5. В срок до 10.03.2021 г. – 17.00 ч., на имейл: [email protected] , на училището координатор, се изпращат:

–    Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по гражданско образование, подписан с електронен подпис на директора;

–    Протокол с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици, подписан с електронния подпис на директора;

–    Списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, ако има такива;

–  Списък на учениците със специални образователни потребности, за които се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, ако има такива.

  1. Проектът и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се предават в 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ на 11.03.2021 г. от 09.00 до 17.00 ч. в кабинет №1 – заместник – директори.

 

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД