Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Изх. № РУО1-10619/14.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-155/11.05.2020 г., вх.№ РУО1-10283/11.05.2020 г., Ви уведомявам, че заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на изпитните работи от държавните зрелостни изпити ще се проведе чрез стрес тест, както следва:

  1. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, новообучените преподаватели по чужди езици трябва да проверят и да оценят 30 (тридесет) броя писмени работи.
  2. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, следва да проверят и оценят по 3 (три) броя писмени работи. Освен това те трябва да извършат и всички необходими действия по смяна на парола и активация на токън.

Моля да създадете организация на обучението в електронна среда, която да осигури възможност на участниците в стрес теста да изпълнят задачата си. Допълнителни указания  ще получите по електронен път от организаторите на обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД