Провеждане на стрес-тест и НВО Х клас по ИТИДК

Изх. № РУО1-15698/17.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“, СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“,  68 СУ, 108 СУ, 51 СУ, 132 СУ, ПГО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, СГСАГ „ХР. БОТЕВ“,  144 СУ, СМГ, ПГЕА, 44 СУ, 157 ГИЧЕ,  55 СУ, 26 СУ, 39 СУ, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, 31 СУЧЕМ, 105 СУ, І АЕГ, 78. СУ, 128. СУ, 29. СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

Във връзка с писмо на МОН с вх. РУО 1-15427/15.05.2024 г. Ви уведомявам, че на 11.06.2024 г. от 14.30 часа до 15.30 часа ще се проведе стрес-тест за запознаване на учениците с графичния интерфейс и с функционалностите на изпитната система exams.mon.bg.

Учениците, подали заявление за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) в Х клас,  необходимо:

 • да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg) преди деня на провеждане на стрес-теста;
 • да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават, за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата при необходимост, в случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.).

Техническата подготовка на лаптопите за провеждане на стрес-теста и на изпитите може да започне в периода от 05.06.2024 г. до 17,00 часа на 10.06.2024 г. Достъпването на операционната система (Windows 10) следва да става чрез акаунта на длъжностното лице или чрез администраторски акаунт.

Длъжностните лица, определени за техническа подготовка на компютрите, следва да извършат техническата подготовка на лаптопите за стрес-теста и за реалните изпити, като се изпълнят следните указания:

 • да тестват компютрите в цялата училищна мрежа за вируси и друг зловреден софтуер;
 • да изчистват кеш паметта на браузерите между сесиите.

Провеждането на изпитите от НВО по ИТИДК в Х клас ще е възможно само на компютри, на които е инсталиран сертификат, скрипт за спиране на интернета и скрипт за проверка на екран. За целта след влизане в изпитната система exams.mon.bg с акаунта си в edu.mon.bg е необходимо да следват инструктажа за инсталацията им. Задължително е инсталацията да бъде направена преди провеждането на стрес-теста. За улеснение в левия панел на изпитната система е налична функционалност „Комуникация”, чрез която имате директна връзка с разработчиците на системата и може да задавате въпроси директно там. Преди самия стрес-тест следва да е стартиран браузер Google Chrome с въведен адрес на изпитната система exams.mon.bg с цел ученикът да има възможност да достъпи системата директно с edu.mon.bg акаунта си. На машини, използвани за провеждането на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, не е необходимо инсталирането на нов сертификат.

За реалните изпити от НВО по ИТИДК в Х клас не е необходимо повторно инсталиране на сертификат. Важно е в деня преди изпита да се направи отново техническа проверка на компютрите.

Обръщам внимание на факта, че на всеки отделен компютър трябва да се генерира и инсталира сертификат.

За провеждането на стрес-теста и за реалните НВО по ИТИДК в Х клас няма ограничение за машините, на които ще се проведе изпитът. Задължителни елементи са операционна система Windows 10 и наличие на Microsoft Office версия 10 и по-висока. Браузър за работа с електронната платформа е Google Chrome. За обезпечаване нормалното протичане на изпитните сесии е необходимо осигуряването на допълнителни (резервни) машини, които трябва да са предварително подготвени за провеждането на изпитите от НВО по ИТИДК в Х клас.

Провеждането на стрес-теста не означава провеждане на пробен изпит, тъй като учениците работят по публикуваните на сайта на МОН примерни задачи и прикачените от тях файлове с решения няма да се оценяват. По време на стрес-теста учениците могат да работят върху една задача с избираем отговор с четири възможни отговора, от които точно един е верен, една задача с избираем отговор с четири възможни отговора, от които два са верни, както и една задача със свободен отговор от Модул 1 и практическа задача от Модул 2. Времето за Модул 1 започва да тече след натискане на бутона за започване на теста. За решаването на практическата задача ученикът следва да свали на локалния компютър файла с условието на задачата и ресурсните файлове (ако към задачата има такива). На ученика НЕ СЕ предоставят разпечатани условията на практическите задачи. Той изготвя решението на задачата в съответното приложение и подготвя файла с решението за прикачване в системата, като го наименува според инструкциите, дадени в условието на съответната задача. След всяко изпращане на файл с решение изпитната система ще връща съобщение за успешно прикачен файл.

Данните на учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по ИТИДК в Х клас, ще се отразят в изпитната система по служебен път.

Във връзка с обезпечаване на дейностите по организиране и провеждане на изпита от НВО по ИТИДК в Х клас и по организирането и провеждането на този стрес-тест е необходимо:

 1. Директорът на училището, в което ще се проведат стрес-тестът и изпитът от НВО по ИТИДК в Х клас, както и определеното от него длъжностно лице по време на стрес-теста и изпита от НВО по ИТИДК в Х клас, да спазват изискванията, регламентирани в Правилата за информационна сигурност (ПИС) за провеждане на НВО по ИТИДК в Х клас.
 2. Директорът на училището, в което ще се проведат стрес-тестът и изпитът от НВО по ИТИДК в Х клас, уведомява писмено доставчиците на интернет за очаквания трафик в деня, в който се провежда оценяването, с цел осигуряване на непрекъсваем достъп.
 3. Всеки ученик следва да провери валидността на акаунта си в edu.mon.bg преди деня на провеждане на стрес-теста и в случай на

проблем да се обърне за съдействие към директора на училището, в което се обучава.

 1. Във връзка с организиране и провеждане на НВО по ИТИДК в X клас е необходимо в срок до 22.05.2024 г. да изпратите: на адрес

[email protected] информация по приложен образец за определените на училищно равнище длъжностни лица – специалисти в областта на ИКТ, за провеждане на  изпита. Важно е изискваният мейл в edu.mon.bg да бъде коректен, тъй като е необходим за създаване на акаунти на тези длъжностни лица към електронната платформа.

 1. Информацията в приложения линк, свързана с графика за провеждане на НВО Х клас по ИТИДК по изпитни сесии:

https://forms.gle/SqPCHBJuMLtqhUoJ7

 1. В срок до 14.00 ч. на 12.06.2024 г. следва да изпратите доклад чрез ССЕВ относно готовността за провеждане на ИТИДК – тествани компютри, изчистена кеш памет и браузери, инсталиран сертификат, проверили ли са учениците валидността на акаунта си в edu.mon.bg и за възникнали трудности и проблеми след провеждане на стрес-теста, с цел предприемане на превантивни мерки за недопускането им по време на изпита от НВО по ИТИДК в Х клас през учебната 2023/2024 г..
 2. Ако по време на стрес-теста възникне технически проблем, свързан с достъпа до електронната платформа, длъжностното лице в съответното училище следва да уведоми незабавно определения да координира дейностите по провеждане на стрес-теста експерт Ралица Войнова – [email protected] от Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование “ в МОН.

Приложение:

 1. Справка за определените на училищно равнище длъжностни лица – специалисти в областта на ИКТ, за провеждане на НВО по ИТИДК в X клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД