Провеждане на състезание „Електрониада – 2022“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“

Изх. № РУО1-7459/14.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с вх. № РУО1-6704/09.02.2022 г.,  Ви уведомявам, че че катедра „Електроника” на Русенски университет „Ангел Кънчев” организира състезание „Електрониада 2022” с цел представяне на усвоените теоретични и приложни знания от учениците в областта на електрониката и физиката.

Състезанието ще се проведе на 12 март 2022 г. изцяло онлайн във виртуални зали и електронни платформи.

Приложено Ви изпращаме Регламента на състезанието и образец на заявка за участие, която следва да се изпрати, в срок до 21.02.2022 г., на следната електронна поща: [email protected]

Лице за контакти: доц. д-р Анелия Манукова, тел. 0889180327, ел. поща: [email protected]

 

                               Приложение:

  1. Регламент на състезанието.
  2. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД