Провеждане на състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1-8532/22.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 г. във връзка с писмо на МОН с №9105-70/18.02.2022 г., вх. №РУО 1-08075/18.02.2022 г.,  Ви уведомявам, че Националното състезание по компютърни мрежи следва да се проведе в периода 09.04. -10.04.2022 година.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас. В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта: http://contest.cisco.uni-sofa.bg . Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия с използване на програмата Packet Tracer. При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирма „Сиско България”, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва а се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofa.bg  до 8 април 2022 г. Начало на регистрацията 21 февруари 2022 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД