Провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма

Изх. № РУО1-26923/01.10.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-26570/30.09.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020 г., тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерство на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем”, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 16 – 19 ноември 2020 г.

Документи могат да се подават в МОН лично или с лицензиран пощенски оператор. Крайният срок за подаване на документите на хартиен носител е 12.10.2020 г. Комисия, определена от министьра на образованието и науката, извършва допускане и класиране на кандидатите. Информация ще бъде публикувана на официалната страница на МОН. След 20.10.2020 г. одобрените кандидати ще получат информация на посочените от тях електронни адреси.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Обща информация;
  2. Заявление;
  3. Справка;
  4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД