Провеждане на I Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“

Изх. № РУО1- 30572/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  РУО – Благоевград  с изх. № РД-16-574/23.10.2019 г., вх. № РУ0 1-30230/23.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

В конкурса могат да участват ученици от I – XII клас от цялата страна в различни категории.

За допълнителна информация: 073/88 05 37 – Дирекция „Национален парк Рила“; 0878 41 82 80, e-mail: [email protected].

Приложение:

1. Статут на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД