Провеждане на II-ро междуучилищно състезание „DesignPack”, инициирано от ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени

Изх. № РУО1-2179/25.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1452/17.01.2024 г. Ви уведомявам, че Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени организира Второ междуучилищно състезание „DesignPack”, в което учениците ще имат възможност да демонстрират знания и умения в направления „Графичен дизайн“ и „Предпечат“. Състезанието ще се проведе в платформата Teams.

Заявка за участие по образец се изпраща в срок до 09 февруари 2024 г,. вкл. до училището домакин на: [email protected].

Състезанието се провежда в три етапа. Участието е индивидуално. Награждаването на финалистите в I, II и III етап ще бъде присъствено в град Павликени. Повече информация за състезанието може да намерите в прикачените файлове.

Моля да сведете информацията за състезанието на вниманието на учителите и учениците от IX – XII клас, обучаващи се по професии от професионални направления „Аудио-визуални изкуства и техники. Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“, в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на състезанието.
  2. Формуляр за участие.
  3. Декларация за информираност и съгласие за ученик под 16 г.
  4. Декларация за информираност и съгласие за ученик над 16 г.
  5. Приложение А – изисквания за етап кандидатстване.
  6. Приложение В – изисквания за разработките в направление „Графичен дизайн“.
  7. Приложение С – изисквания за разработките в направление „Предпечат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град/