Провеждане на VII ученически конкурс „Пространство и време“

Изх. № РУО1-879/12.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-690/11.01.2023 г., Ви уведомявам за организиран от Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Национален ученически конкурс „Пространство и време“, чийто заключителен етап ще се проведе на 24-25 март 2023 г. в гр. Велико Търново.

Приложение:

  1. Покана и регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД