Провеждане на XI Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

Изх. № РУО1-40027/07.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма с вх. № РУО1-39886/03.11.2022 г. и вх. № РУО1-39893/04.11.2023 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XI Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ в гр. Разград, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година.

Конкурсът се провежда в две направления – публицистика и радиожурналистика. В него могат да  участват ученици от II до XII клас, които вече имат изяви на училищно и на клубно ниво под ръководството на своите учители и които са проучили предварително делото на Григор Попов.

За учениците от гимназиалния етап е желателно наличието на ясно изразена лична позиция по основната тема на конкурса „Светът под лупа“, като важно условие е да доминира добрата новина.

Срокът за изпращане на журналистическите творби е 20 февруари 2023 г.

За допълнителна информация: Иван Джебаров, отговорник за провеждането на конкурса, тел.: 0889 002 365.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката/