Провеждане на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка

Изх. № РУО1- 30567/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Варна с изх. № АС-02-23/22.10.2019 г., вх. № РУО1-30049/22.10.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“, за литературно творчество и компютърна рисунка, Варна 2019 г. Право на участие в конкурса имат ученици от I-XII клас. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2019/2020 г.

Приложение:

1. Статут на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД