Програмата „Образование с наука“, проект „Професия метеоролог и хидролог“

Изх. № РУО1-30698/03.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-371/02.11.2020г., вх.№ РУО1-30541/02.11.2020г., Ви уведомявам, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира от 02.11.2020 г. втори етап на научно-образователната част от изпълнението на програмата  „Образование с наука“, проект „Професия метеоролог и хидролог“.
Програмата се финансира от МОН и е насочена към подобряване разбирането за значимостта на природните науки и ангажиране на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.

Поради извънредната епидемиологична обстановка и невъзможността да се осигурят физическите посещения на групи ученици в НИМХ, екипът по изпълнение на програмата е разработил онлайн научно-образователна платформа, която е достъпна на интернет адрес: www.nimhi.bg. и е активна от 02.11.2020 г.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД