Програма “Екоучилища”, инициирана съвместно от „Девин” ЕАД и Българско Движение ”Син флаг“, подкрепена от МОН и МОСВ

Изх. № РУО1-30618/12.08.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Програмата „Екоучилища” е световна инициатива за екологично образование, която насърчава участието на учители и ученици в практическа дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии при работата по Програмата в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети.

Учебните заведения, участващи в програма „Екоучилища”, ще имат възможност да бъдат част от едно голямо международно семейство с неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит с над 20 млн. ученици от 59 000 училища в цял свят.

Въвеждането на програма „Екоучилища” е по съвместен проект на Девин ЕАД и Българско Движение „Син Флаг”, подкрепен от МОН и МОСВ.

Учебните заведения с най-добри резултати по програмата ще бъдат отличени с престижната световна награда на програма „Екоучилища” – „Зелен флаг“.

 

Приложения:

  1. Разяснително писмо за участие по Програмата.
  2. Кратка презентация за Програмата.
  3. Подкрепящо писмо от МОН с №9105-278/29.07.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ДЖАРОВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-710/25.07.2022 г.
на министъра на образованието и науката/