Програма „Екоучилища“

Изх. № РУО1 – 29529/02.08.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-278/29.07.2022 г. с вх. № РУО1-29298/29.07.2022 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата програма „Екоучилища“, инициирана съвместно от „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ с подкрепата от МОСВ.

Инициативата е безплатна за ученици от I до VIII клас и насърчава участието на учители и ученици в практически дейности в периода от месец септември до месец юни, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия, като реализираните икономии облекчават издръжката на училищата и водят до положителна промяна в тяхното поведение. Учебните заведения, участващи в програма „Екоучилища“, ще имат възможност да бъдат част от едно голямо международно семейство с неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит с над 20 млн. ученици от 59 000 училища в цял свят.

Предложените образователни дейности разширяват познанията на учениците за околната среда и нейните проблеми. Темите, които са включени в програмата, са интересни, полезни и достъпни за децата на тази възраст – вода, енергия, отпадъци, замърсяване, училищни площи, биоразнообразие и природа, транспорт, здраве, промени в климата и глобално гражданство.

Учебните заведения с най-добри резултати по програмата ще бъдат отличени с престижната световна награда на програма „Екоучилища” – „Зелен флаг”.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД