Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Рег. №РУО1-32453/06.10.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             С Решение № 663 от 29.09.2023 г. на Министерския. съвет е приета Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, която е публикувана на сайта на МОН в секция „Програми и проекти”, раздел Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища – 2023 г.

Допустими бенефициенти по програмата са общините (за общинските училища) и дьржавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

Бюджетът на програмата е в размер на 5 000 000 лв.

По програмата е предвидено изпълнението на два модула, както следва:

  • Модул 1 „Изграждане на спортни площадки“;
  • Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки”.

Заложените в програмата индикатори за изпълнение са, както следва:

Модул 1 – 18 одобрени предложения за изграждане на спортни площадки;

Модул 2 – 14 одобрени предложения за основен ремонт на спортни площадки.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:

  • общините-до 06.11.2023 г. следва да подадат необходимите документи в МОН с придружително писмо единствено по електронен пьт (чрез СЕОС или ССЕВ);
  • държавните училища, финансирани от МК и ММС – до 06.11.2023 г. следва да подадат необходимите документи в МОН;
  • държавните училища, финансирани от МОН, следва да подадат в РУО на съответната област до 30.10.2023 г. попълнен формуляр за кандидатстване с приложени към него съпътстващи документи.
  • РУО подреждат в низходящ ред постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година ” и в срок до 11.2023 г. изпращат в МОН само по електронен път чрез Автоматичния обмен единствено документите на класираните на 1-во място училища по двата модула, като в случай че за някой от модулите няма подадени проектни предложения, се изпраща само класираното на 1 -во място училище по модула, за който има подадено предложение.

За допълнителна информация и пояснения допустимите бенефициенти могат да се обръщат към:

  • Даниела Денчева – началник отдел „Инвестиционно планиране”, дирекция

„Държавна собственост и обществени поръчи”, тел.: 02/92 17 634, e-mai1: [email protected];

  • Филип Дамянов – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране”, дирекция

„Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/92 17 496, e-mail: [email protected];

  • Катя Ненкова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране”, дирекция

„Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/91 98 868, e-mail: [email protected];

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД