Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти и за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Изх. № РУО1-39916/04.11.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение № 710/29.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България е приета Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Съгласно цитираното Решение на Министерски съвет, подкрепата по Програмата е насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27 г и т. 33а от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за енергетиката (ЗЕ).

В тази връзка Министерство на образованието и науката (МОН) е изразило становище до Министерство на енергетиката (МЕ), че би следвало да е допустимо от мерките за подкрепа, заложени в Програмата, да се ползват институциите от системата на предучилищното  и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития).

След получен отговор от МЕ, безспорно е установено, че институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) се явяват крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г от ДР на ЗЕ, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия е за собствено ползване като необходимо условие за осъществяване на основната им дейност.

Същите се явяват небитови клиенти, тъй като попадат под легалното определение по § 1, т. 33 а, доколкото закупуваната от тях електрическа енергия или природен газ е за небитови нужди.

В заключение институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) са небитови крайни клиенти, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия не е предназначена за удовлетворяване на обичайните нужди на домакинствата, а се използва за осъществяване на обществената функция на институциите, като същите попадат в обхвата на Програмата.

Приложение: Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-947/24.10.2022 г. на министъра на образованието и науката)