Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2020 година

Изх. № РУО1-8668/22.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА20-ВК66-2888-2/22.04.2020 г., вх. №  РУО1-8622/22.04.2020 г., във връзка с обявената извънредна ситуация, свързана с разпространението на  Коронавирус 2019-nCov и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, в изпълнение на заповед № РД-09-196/08.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта, заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г. на Столична община Ви уведомявам, че са променени срокът, процедурата и финансирането на проектни предложения, за кандидатстване на училища и детски градини по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2020 г.

Крайния срок за представяне на проектните предложения е до 14 май 2020 г ., в деловодството на Столична община.

Информацията е публикувана на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“ – Проекти и програми – https://www.sofia.bg/sport-programs-projects.

Приложение:

  1. Обява за кандидатстване с допълнения и изисквания

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД