Програма „Нестле за по-здрави деца“

Изх. №РУО1-3603/06.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3533/06.02.2024 г. от „Нестле България“ АД, Ви уведомявам, че и през настоящата учебна 2023/2024 година програмата „Нестле за по-здрави деца“ ще се реализира със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Срокът за участие в конкурса е удължен до 15.02.2024 г.

Обучителни материали за деца и учители, както и необходимата документация за участие може да намерите на следния линк:

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nestle.bg%2Fbg%2Fnashiyat-prinos%2Fobrazovatelna-programa-nestle&data=05%7C02%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7Ca8fce082c3af4641467e08dc26e0f9c4%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638427996270533234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jppVMaLXVSRoR8ASb8nTWjHirHKkhsuvBWo%2B8tTdJy4%3D&reserved=0

Приложено Ви изпращам правилата за организиране и провеждане на конкурса „По-здрави деца“ за учебна 2023/2024 година, заявка за участие, декларация за авторство, техническа карта за детските градини и техническа карта за училищата.

 

Приложение:

  1. Правилата за организиране и провеждане на конкурса „По-здрави деца“ за учебна 2023/2024 година.
  2. Заявка за участие.
  3. Декларация за авторство.
  4. Техническа карта за детските градини.
  5. Техническа карта за училищата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД