Програма „Образование с наука“ на БАН

Изх. № РУО1-30867/31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-30637/29.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие, какъвто е сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: – „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“.

Модул „STEM общности на знанието“ – предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Модул „Образование в музея“ – ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културноисторическото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

Модул „Летни школи“ – организиране на STEM школи в различни области на науката.

В тази връзка Ви изпращам информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Уведомявам Ви, че ще можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

Приложение:          1. Писмо от председателя на БАН.

2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

4. Национален археологически институт с музей – Програма „Музеи и образование“.

5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД