Програма па Министерството на младежта и спорта „Спортен час“

Изх. № РУО1- 8871/15.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ ТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-65/06.03.2024 г., вх. №РУО1-7693/06.03.2024 г., Ви уведомявам, чс със заповед № РД-09-100/15.02.2024 г. на министъра на младежта и спорта е утвърдена Програма па Министерството на младежта и спорта „Спортен час“ за учебната 2024/2025 г. Програмата има за цел да популяризира и развива физическото възпитание и спорта сред учащите в системата на предучилищното и училищното образование. Насочена е към децата от детските градини и учениците от всички образователни степени, е оглед насърчаването им към физическа активност, здравословен начин на живот, практикуване на спорт, спортно развитие и усъвършенстване, като създава условия за селекция на спортни таланти и привличането им към системни тренировъчни занимания в спортните клубове.

Програмата определя реда и условията за участие на целевите групи в безплатни занимания с физически упражнения, подвижни игри, спорт и спортни дейности под ръководството на квалифицирани спортни специалисти на територията на образователните институции.

Партньори по програмата са Министерство на образованието и науката, регионалните управления на образованието, детските градини, училищата, спортните клубове по вид спорт и многоспортовите клубове за ученици.

Изпълнението на проектите по програмата цели да създаде ефективни партньорства между спортните клубове и образователните институции за привличане на деца, ученици, треньори и учители по физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата към спортни занимания, както и за осигуряване на материална спортна база за изпълнение на спортните дейности.

Срокът за подаване на проектни предложения в деловодството на ММС от спорт ни клубове, бенефициенти по програмата, е 30 април 2024 г., като подробна информация относно процедурата и документите за кандидатстване е публикувана на сайта на ММС, секция „Програми“, Програма „Спортен час“ за учебната 2024/2025 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД