Програма „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения“

Изх. № РУО1-9391/04.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-9209/03.04.2023 г. на фондация „Заедно в час“, Ви представям новото издание на програма „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения“ на фондация „Заедно в час”. Програмата е насочена към ученици в прогимназиален етап на обучение (5 – 7 клас) и цели да адресира пропуските в уменията им. “Учим заедно” дава възможност на училищата в страната да предложат работещи решения и собствени идеи, които допринасят за преодоляване на конкретните предизвикателства и след това да получат финансиране и подкрепа за реализиране на своите проекти.

Пълна информация за програма „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения“ можете да намерите на сайта https://zaednovchas.bg/uchim-zaedno/.

Крайният срок за кандидатстване и подаване на проектни предложения за програмата е 10.05.2023 г.

За контакти: Мариян Ранков, Ръководител “Образователни проекти”, [email protected], +359 893 322 346

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Представяне на програмата

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД