Програма YES

Изх. № РУО1- 29364/21.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН  с вх. № РУО1-29292/21.10.2020 г.  Ви уведомявам, че  е удължен срокът за кандидатстване за програма YES до 2 ноември 2020 г. Програмата предлага възможност за ученици в IX и X клас да живеят в американско семейство и да учат в американско училище в рамките на една академична година (2021-2022) напълно безплатно. Кандидатстването също е безплатно.

Информация и условията  за кандидатстване за програмата е публикувана на следния адрес: https://www.mon.bg/bg/100880

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД