Програма YES

Изх. № РУО1 – 27932/30.09.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27426/24.09.2019 г. Ви уведомявам , че програма YES 2020-2021 набира кандидати за едногодишен ученически обмен в САЩ .

На 01.09.2019 г.  стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES. Кандидатстването за програмата е напълно безплатно,  като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 31 октомври 2019 г. Формулярът е достъпен на следния адрес:

https://ais.americancouncils.org/yes

За участие в програмата могат да кандидатстват ученици, които:

  • се обучават в IX и X в училище през учебната 2019/2020 г.;
  • имат много добър или отличен успех за учебната 2017/2018 г. и за учебната 2018/2019 г.;
  • са родени между01.01.2003 г. и 15.06.2005 г.;

Ученици със сензорни и двигателни затруднения могат да участват независимо от класа, ако са родени между  01.01.2003 г. и 15.06.2005 г.;

За контакти:

Йелена Джокович , 0877333013

Кристиян Найденов, 0879930228

Американски съвет за международно образование – България.

 

Приложение:

1.  Материали за програмата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД