Програми за обучение на учители от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет

Изх. № РУО1-27384/24.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27294/20.09.2019 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира следните програми за обучение:

  • От 20.10.2019 г. – 10:00 ч. в гр. София Професионално-педагогическа специализация (ППС) на тема „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“. Включва учебни дисциплини, обхващащи научни, психолого-педагогически и методически въпроси, необходими за усвояване на съвременните образователни политики и тенденции и приложението им в съвременната училищна среда. Тази специализация може да послужи за придобиване на III ПКС и е подходяща за педагогически специалисти от всички специалности, които са в процедура за придобиване на V и  IV ПКС или имат присъдени такива.
  • От 20.10.2019 г. – 10.00 ч. в зала „Изкуства“, Студентски  град, ул. „Йордан Йосифов“ № 8Б., гр. София следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.  Обучението е предназначено за действащи учители (без педагогическа правоспособност).

Желаещите е необходимо да заявят участие в срок до 16.10.2019 г. чрез формулярите на сайта на ДИПКУ Ст. Загора www.dipku-sz.net, раздел „Новини“. За информация на телефон 042/617446; 042/630102.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД