Продължаване на обучение в българско училище от ученици, обучавани в чуждестранни училища

Изх. № РУО1-7904/08.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че ученици, които се връщат в Република България след обучение в други държави могат да продължат обучението си в българско училище след:

  • Признаване на документи на завършен период или клас за класовете от I до VI включително от директора на приемащото училище.
  • Признаване на документи за завършен период или клас за класовете от VII до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация от експертна комисия към РУО.

Процедурата по признаване на документи е регламентирана в Глава пета  „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението“ на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД