Продължаваща квалификация на педагогически специалисти за придобиване на ПКС

Изх. № РУО1-12234/29.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-12006/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че за учебната 2020/2021 г.  Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС)  при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ предлага 17 програми за професионално-педагогическа специализация, осигуряваща придобиването на III ПКС. Информацията за тях е публикувана на адрес: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

Предвид ограниченията за подаване на документи от кандидатите, свързани с противоепидемичните мерки във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, периодът за записване е удължен до 15 юни 2020 г.

Съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ДЕПОКПС при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ приема документи за придобиване на ПКС от 1 юни до 31 юли 2020 г. Информацията за необходимите документи и за реда на подаване е достъпна на адрес: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4454&zid=182

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД