Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се създадат условия за намаляване на тежестта на ученическите чанти, включително чрез привличане на родителската общност (тематични родителски срещи).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД