Продължава дейността по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-6983/19.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДЕЙНОСТ 6 НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България Ви уведомявам, че изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи.

Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта така, както се отчитат и при физическото присъствие на учениците.

За допълнителни указания моля следете съобщенията на електронната платформа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД