Проектни идеи за дуално обучение и приобщаващо образование в рамките на публикуваната покана за представяне на Концепции за интегрирани териториални инвестиции

Изх. № РУО1-22517/12.07.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-21375/05.07.2023 г. Ви уведомявам, че  развитието на дуалното обучение, както и част от дейностите по мярка „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ с финансиране от Програма „Образование“ 2021-2027 ще бъдат подкрепени чрез прилагане на интегриран териториален подход. Интегрираният териториален подход в България ще се осъществи чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране (NUTS 2).

На 27.06.2023 г. в системата ИСУН 2020 е публикувана покана за представяне на Концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок за представяне на предложенията 27.09.2023 г.

Концепциите следва да са разработени на принципа на партньорството между различни заинтересовани страни, да отразяват потребностите на региона и да съдържат операции — проекти по съответните програми, описани в публикуваната покана. Когато в одобрената концепция за ИТИ са предвидени дейности с финансиране от Програма „Образование”, участниците (партньорите) в концепциите, които отговарят за изпълнението на тези дейности, могат да станат конкретни бенефициенти по Програма „Образование”. Планираните дейности по Програма „Образование“ за подкрепа чрез инструмента ИТИ по процедура „Развитие на дуалното обучение в професионалното образование и обучение (ПОО)” са: допълнителна професионална подготовка за ученици, информационни кампании, обучения на учители и наставници, кариерно ориентиране, пробно стажуване с фокус цифрова, зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 и Интегрираната стратегия за интелигентна специализация. Планираните дейности по мярка „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ са в две групи: „Ограмотяване на възрастни” и „Комплексните програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията”.

Във връзка с гореизложеното и с оглед значимостта на развитието на дуалното обучение и приобщаващото образование и образователната интеграция като приоритети  за системата на образованието следва:  детайлно да се запознаете с публикуваната покана за разработване на Концепции за ИТИ, достъпна на адрес Guidelines FRPI (government.bg); да създадете екипи за разработване на Концепции ИТИ и участвате в партньорства; да осъществите контакт с териториалните структури на национално представителните организации на работодателите и синдикатите за подкрепа и партньорство при разработването на проектни идеи за развитие на дуалното обучение; да участвате в дейностите по разработване на проектни идеи за развитие на дуалното обучение и приобщаващото образование и образователната интеграция в рамките на Концепциите за ИТИ.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД