Проект „Нестле за по – здрави деца“

Изх. № РУО1-34473/15.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

        Във връзка с писмо на МОН № 9105-329/13.09.2022 г., с вх. № РУО 1-34025/14.09.2022 г., относно реализиране на дългосрочен проект „Нестле за по – здрави деца“ Ви уведомявам, че срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 30.10.2022 г. Разработените правила са същите, разработени за учебна 2021/2022 година.

Информация за материалите по програмата може да се намери на следния линк: https://www.nestle.bg/bg/nashiyat-prinos/obrazovatelna-programa-nestle

Обръщам внимание за спазването на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал.1 от Закона на закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“, както и по време на инициативата „Нестле за по – здрави деца“ да не се рекламират търговски артикули и да не се раздават рекламни материали сред децата и учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД