Проект „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-26899/23.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-274/20.08.2021 г. на МОН, с вх. № РУО1-26792/20.08.2021 г., Ви уведомявам следното: инициативата „Нестле за по-здрави деца“ продължава и през  учебната 2021/2022 година.

Инициативата е насочена към деца и ученици, родители и учители и се осъществява в някои училища в страната. Организаторите ще продължат и през учебната 2021/2022 година да търсят и да отличават нови проекти, като се дава възможност на детски градини и училища от цялата страна да се включат.

Информация за материалите по програмата може да се намери на следния линк: www.nestle.bg/bg/csv/obrazovatelna-programa    Необходимо е да обърнете внимание за спазването на законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”, както и по време на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ да не се рекламират търговски артикули и да не се раздават рекламни материали сред децата и учениците.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД