Проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-12866/04.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ТЕХНИКА

ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Управляващият орган (УО) ще извърши проверки на място в образователните институции, в които са доставени и монтирани мултимедийни дисплеи, закупени по Договор № Д 01-262/12.12.2019  по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Ще се проверяват серийните номера, местонахождението и възможността за използване на оборудването за обучението на децата и учениците. Необходимо е да се създаде организация за бързо и ефективно осъществяване на проверките. Експертите от УО ще се свържат предварително по телефон/електронна поща с директорите на проверяваните училища и детски градини.

В изпълнение на Дейност 2 по проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ са Ви предоставени преносими компютри за педагогическите специалисти за реализиране на дистанционното обучение на учениците във връзка с обявеното извънредно положение в страната. Доставката на компютрите е извършена директно от фирмите доставчици до училищата.

Приложено Ви изпращам етикети, които следва да бъдат поставени на видно място на получената техника във връзка с изискванията за публичност на дейностите по Проект „Образование за утрешния ден“.

 

Приложение:

  1. Етикети.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД