Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-18603/09.06.2021 г.

 

  ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо  на МОН с № 9105-179/08.06.2021 г., вх. № РУО 1-18442/09.06.2021 г., относно  информационната система по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, която е достъпна на адрес https://priobshtavane.mon.bg , като е необходимо да регистрирате образователната институция до 10.06.2021 г.

 

 Приложение: съгласно текста.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г.

на началника на РУО – София-град)