Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-20955/24.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г., с вх. № РУО-19954/17.06.2021 г. относно дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 Приложение: писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г. (приложения 1, 2, 3, 4, 5)_

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

   НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД