Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-22980/08.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г., вх. № РУО 1-22405/05.07.2021 г. относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Приложение:

1.Писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г. (Приложение 1).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД