ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Изх. № РУО1 – 24366/21.07.21г.

 

  ДО

  ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

  УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо  на МОН с № 9105-238/14.07.2021 г., вх. № РУО 1-23600/14.07.2021 г. относно изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на деца и ученици от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 

 Приложение: съгласно текста.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД