Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. №РУО1-2369/14.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 г., вх. №РУО1-1357/12.01.2022 г. относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

 

Приложение:

1.Писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 г. (Приложения 1, 2).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД