Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-35646/26.09.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

 ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2ОP00l-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014 – 2020

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г., с вх. №РУО-35561/26.09.2022 г. относно актуализиране на възнагражденията на назначените лица по дейност 5.4 от проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Приложение:

1.Писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД