Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-40846/10.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 09-4495/18.11.2021 г. на министъра на образованието са утвърдени промени в Указанията за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. На 22.11.2021 г. е преведено финансиране към училищата за завършените към 07.11.2021 г. групи за обучение /на база генерирани сертификати, както и съответните 10% непреки разходи/. На 25.11.2021 г. е преведено авансово финансиране към училищата за планираните, но неприключени групи към 07.11.2021 г. /на база участници в група за обучение, както и съответните 10% непреки разходи/. След генериране на сертификатите за участниците, преминали обучение, директорът следва да завърши групата в електронната платформа по проекта.

Обръщам внимание за по-голяма активност за включване на отговарящи на условията ученици в Дейност 5 по проекта. При изпълнение на Дейност 5 по проекта следва да се попълва информация за всеки включен в обучението по тази дейност ученик, както и да има коректно попълнено поле за линк, чрез който ще се осъществи урокът.

Напомням, че при обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището предоставя за ползване наличните технически устройства на ученици и учители, съгласно указанията по проекта. При присъствено обучение предоставената техника по проекта е налична в училището и се използва на място за подпомагане на учебно-възпитателния процес.

 

Приложение:

  1. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/