Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-11776/14.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че заявлението за участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е активно до 23:59 часа на 19.04.2021 г. В този период имате възможност да попълвате и да актуализирате информация. Заявлението за участие и необходимата информация относно проекта е изпратена на служебната Ви електронна поща в edu.mon.bg.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД