Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-25524/03.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с възникнали въпроси относно изпълнението на дейностите по проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. , Ви уведомявам, че в Приложение 3 (справка за придобитите ДМА трябва да бъде вписано всяко устройство – тип на оборудването, параметри, сериен номер), като може да се изготви една справка за всички видове технически устройства. Необходимо е да бъде популяризиран проектът на сайта на училището и да бъде направена снимка на всяко техническо устройство, на която да се вижда сериен номер и стикер с информация за проекта . Директор на училище може да бъде ръководител на обучение по Дейност 3 в случай, че отговаря на условията за това, но следва да се има предвид, че лице, което получава възнаграждение като член на УЕОУП не може в рамките на проекта да получава и възнаграждение за участие в изпълнението на преките дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД